ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: br/ancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ te
Veenendaal;


ANBOS: Algemene Nederlandse br/ancheorganisatie
Schoonheidsverzorging te Woerden;


Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebr/uik maakt
van de diensten van een aangesloten ondernemer in
de uiterlijke verzorgingsbr/anche;


Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of
levering van producten, op het gebied van de
uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);
Uiterlijke verzorgingsbr/anche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf
of voetverzorgingsbedrijf;


Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij
de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken,
zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de
br/ancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief
is in de uiterlijke verzorgingsbr/anche;


Kappersbedrijf: het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen,
vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of
anderszins wordt behandeld, waaronder ook
begrepen het leveren van een haarwerk;


Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht
zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van
mensen uit schoonheidsoogpunt;


Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht
zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels
van de voet, mede ter preventie van (verdere)
voetproblemen;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;


br/anchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf,
kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf,
respectievelijk de ‘Code van de
schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code
van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een
br/ancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne,
arbeidsomstandigheden en milieu.


Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf: De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat
praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en
gezond werken op het gebied van onder andere
allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale


Arbeidsbelasting Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg


Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en
gestandaardiseerd) van het beroep en de
competenties van een vakvolwassen
beroepsbeoefenaar.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van
alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbr/anche tussen de ondernemer en de
consument. Deze zijn te vinden bij:
ANBOS https://www.anbos.nl/consument
ANKO https://www.anko.nl/
ProVoet https://www.provoet.nl/.


ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het
  aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde
  van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een
  online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de
  verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant
  werkt.
 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is
  artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd
  en ontbinding van de koop van toepassing.


ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
  beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
  vakmanschap en met gebr/uikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling,
  de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan
  de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is
  om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende
  wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, br/anche specifieke normen en
  richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen
  en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument
  geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline
  te consulteren.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties
  valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen
  dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij
  een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan
  de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer
  overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.


ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de
  hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke
  informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst
  nodig heeft.


ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen
  geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving
  van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of
  girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door
  banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een
  vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel
  van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
  gebr/acht.
 3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te
  komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebr/acht.
 4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de
  kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de
  consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in
  rekening kan br/engen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering
  buitengerechtelijke incassokosten.


ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is
  van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel
  stagiaire is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
  doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De
  ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer
  geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is
  veroorzaakt.
 4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de
  aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het
  desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  wordt uitbetaald.


ARTIKEL 8 – KLACHTEN

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of
  kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te
  dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de
  bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de
  opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk
  herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep
  de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de
  klachtenprocedure.
 3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
  leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de
  Geschillencommissie.
 4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt
  ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een
  oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit
  laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid
  de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.


ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering
  van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
  (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden
  na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,
  schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
  Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de
  ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig
  wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf
  weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te
  kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het
  geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
  voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.


ARTIKEL 10 – NAKOMINGSGARANTIE

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen
  door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
  verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
  herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en
  het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door
  ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan
  € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het
  meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of
  ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in
  recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten
  behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan
  aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,
  retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
  van één van de volgende situaties sprake is:
 • aan het lid is surséance van betaling verleend.
 • het lid is failliet verklaard.
 • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum
  waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere
  datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de
  bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

  ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN
  ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg
  met de Consumentenbond.

  ARTIKEL 12 – AFWIJKINGEN
  Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele
  aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument
  worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de
  consument zijn.


MondayClosed
Tuesday9:30 - 17:30
Wednesday9:30 - 17:30
Thursday9:30 - 17:30
Friday9:30 - 17:30
Saturday9:00 - 16:30
SundayClosed

© Berkay Barbershop 2024. All rights reserved. Made by Stockload

(
)